Målsättningar

Målsättningar inom olika verksamhetsområden

Inköp:

Miljömål
• undvika att inhandla produkter och tjänster som påverkar vår miljö negativt.

Åtgärd
• ta med miljöaspekterna som en utvärderingsparameter vid upphandling av alla varor och tjänster.
• undvika inköp av sådana kemiska produkter som kan ersättas med mindre miljöfarliga och som ändå fungerar bra till rimlig kostnad.

Byggnader:

Miljömål
• hålla byggnaderna i fullgott skick utifrån ett miljömässigt tänkande.

Åtgärd
• använda miljövänlig färg vid ommålning.
• inventera byggnadernas energistatus.
• inventera behovet av rörelsedetektorer för belysningen.

Maskinparken:

Miljömål
• minimera avgasutsläppen från golfklubbens maskiner och fordon.

Åtgärder
• använda miljövänlig bränsle till fordonen och maskinerna.
• vid nyanskaffning prioritera bränslesnåla fordon.
• vid nyanskaffning prioritera effektivare maskiner som minimerar körsträckan.
• om möjligt övergå till eldrivna fordon.

Restaurangen:

Miljömål
• sköta restaurangen så miljövänligt och energisnålt som möjligt utan att bryta mot några lagar och förordningar.

Åtgärder
• informera restaurangens personal om lagar, krav och om klubbens miljömål samt miljöpolicy.

Källsortering/kompostering:

Miljömål
• införa källsortering på hela anläggningen.
• kompostera trädgårdsavfall från banan.
• använda egen kompostjord vid nyanläggningar inom banan.

Åtgärder
• specialtunnor för sopsortering skall finnas på banan, spelarna uppmanas att i största möjligaste mån ta med sig sitt avfall hem.
• anlägga en komposteringsanläggning inom banans område.
• restaurangen skall uppmanas att använda sig av en varmkompost för organiskt avfall.

 
Biotopvård:

Vreta Klosters Golfbana består av gammal jordbruks- och skogsmark. Veda å går genom banan och alla dammar är kopplade till denna. Ån har förbindelse med sjön Roxen vilket gör att både fiskar och sjöfågel trivs.
Skogarna består av blandad lövskog, gran tall och en. En stor del av banan består av ekdungar som bör bevaras. Artrikedomen både vad gäller flora och fauna samt fågelarter är stor.

Miljömål
• att bibehålla den biologiska mångfalden.

Åtgärder
• inventering av fågelarter på och omkring banan.
• inventering av träd och växter.
• PH-mätning i vattendragen vart 3:e år.
• vattenanalys 1 gång/år.
• skötselplan för Veda å i samarbete med närliggande markägare.

Kommunikationer:

Miljömål
• skapa möjlighet till alternativa och miljövänliga kommunikationsmedel för transport till och från Vreta Kloster GK:s golfbanan.

Åtgärder
• verka för att en cykelbana anläggs från Olstorpskorset fram till Vreta Kloster GK:s golfbana. Vilket skulle ge en heltäckande cykelväg från Linköping via Ljungsbro till banan.
• verka för att kollektivtrafiken (buss) dras fram och att en hållplats anläggs vid Vreta Kloster GK:s golfbana.
• Laddstationer för golfspelarnas bilar.

Banskötsel:

Miljömål
• så låg miljöpåverkan som möjligt av insatsmedel.

Åtgärder
• behovsanpassad användning av insatsmedel.
• iakttagande av försiktighet med användning av insatsmedel i närhet av öppet vatten.

 

Miljöarbetet skall följas upp årligen och diskuteras av styrelsen för Vreta Klosters Golfklubb.