Vreta Kloster GK / Vreta Kloster Golf AB Målsättnigar

Verksamheten på Vreta Kloster GK / Vreta Kloster Golf AB består i huvudsak av golf och relaterad veksamhet under sommartid samt skidåkning under vintertid.

Vi strävar efter att inkludera hållbarhetsaspekter i alla beslutsprocesser - inklusive tekniska installationer, maskiner, utvecklingsprocesser och vid investeringar för ett hållbart arbetssätt.

I vår verksamhet är vi dedikerande till att lillämpa ett livscykelperspektiv och införliva ett cirkulärt tillvägagångssätt. Genom att arbeta systematiskt identifierar vi våra miljömässiga möjligheter och risker, vi kan därmed minimera negativ miljöpåverkan. Vi skall bidra till att bekämpa klimatförändringar genom effektiv användning av resurser - energi, vatten och avfall, minska mängden av farliga ämnen, skydda och bevara den biologiska mångfalden. Vi ska ha ett tydligt värderingsdrivet ledarskap som hjälper medarbetare/medlemmar att känna engagemang och förstå hur de bidrar till hållbarhet.

Målsättningar inom olika verksamhetsområden:

Inköp:

Miljömål

 • undvika att inhandla produkter och tjänster som påverkar vår miljö negativt.

Åtgärd

 • ta med hållbarhetsaspekterna som en utvärderingsparameter vid upphandling av alla varor och tjänster.
 • undvika inköp av sådana kemiska produkter som kan ersättas med mindre miljöfarliga och som ändå fungerar bra till rimlig kostnad.

Byggnader:

Miljömål

 • hålla byggnaderna i fullgott skick utifrån ett funktionellt och hållbarhetsmässigt tänkande.

Åtgärd

 •  använda miljövänlig färg vid ommålning samt miljömässigt byggmaterial vid byggnationer.
 • inventera byggnadernas energistatus fortlöpande.
 • inventera behovet av rörelsedetektorer för belysningen.

Maskinparken:

Miljömål

 •  minimera avgasutsläppen från golfklubbens maskiner och fordon.

Åtgärder

 • använda miljövänlig bränsle till fordonen och maskinerna.
 • vid nyanskaffning prioritera bränslesnåla fordon.
 • vid nyanskaffning prioritera effektivare maskiner.
 • om möjligt övergå till eldrivna fordon.
 • investera i robotar för bollplock samt klippning på drivingrangen.
 • investera i robot för gräsklippning på gräsytoer vi skubbhusområdet
 • utvärdera inköp av robotar för klippning av banan

Restaurangen:

Miljömål

 • sköta restaurangen så miljövänligt och energisnålt som möjligt utan att bryta mot några lagar och förordningar.

Åtgärder

 •  informera restaurangens personal om lagar, krav och om klubbens miljömål samt miljöpolicy.

Källsortering/kompostering:

Miljömål

 • införa källsortering på hela anläggningen.

Åtgärder

 • specialtunnor för sopsortering skall finnas på banan, spelarna uppmanas att i största möjligaste mån ta med sig sitt avfall hem.

Biotopvård:

Vreta Klosters Golfbana består av gammal jordbruks- och skogsmark. Veda å går genom banan och alla dammar är kopplade till denna. Ån har förbindelse med sjön Roxen vilket gör att både fiskar och sjöfågel trivs.
Skogarna består av blandad lövskog, gran tall och en. En stor del av banan består av ekdungar som bör bevaras. Artrikedomen både vad gäller flora och fauna samt fågelarter är stor.

Miljömål

 • att bibehålla den biologiska mångfalden.

Åtgärder

 • inventering av fågelarter på och omkring banan.
 • inventering av träd och växter.
 • pH-mätning i vattendragen vart 3:e år.
 • vattenanalys 1 gång/år.
 • skötselplan för Veda å i samarbete med närliggande markägare.
 • skötselplan för golfbana och övrig mark inom området.
 • utvärdering om att anlägga fjärilslandskap.
 • utvärdering om att anlägga bisamhälle.

Kommunikationer:

Miljömål

 • skapa möjlighet till alternativa och miljövänliga kommunikationsmedel för transport till och från Vreta Kloster GK:s golfbanan.

Åtgärder

 • verka för att en cykelbana anläggs från Olstorpskorset fram till Vreta Kloster GK:s golfbana. Det skulle ge en heltäckande cykelväg från Linköping via Ljungsbro till banan.
 • verka för att kollektivtrafiken (buss) dras fram och att en hållplats anläggs vid Vreta Kloster GK:s golfbana.
 • laddstationer för golfspelarnas bilar.

Banskötsel:

Miljömål

 • så låg miljöpåverkan som möjligt av insatsmedel.

Åtgärder

 • behovsanpassad användning av insatsmedel.

Anställda och medlemmar

Vi strävar efter att Vreta Kloster GK ska vara en hållbar organisation av engagerande, motiverade och friska medarbetare/medlemmar. Här ska alla människor, oavsett ålder, kön, etnicitet, religiös övertygelse, funktionsnedsättnig eller sexuell läggning, ha lika värde och ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.Vreta Kloster GK ska uppfattas som en inkluderande arbetsplats/klubb med gott klimat, präglat av ömsesidig respekt för alla.

Vreta Kloster GK arbetar för att säkerhetställa anställda och medlemmars välbefinnande genom en nollrelaterad ohälsovision, Huvudsakliga fokusområden för att uppnå det målet är: Tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden, hålla hög säkerhet på banan vid spel, eliminera faror och förebygga skador och ohälsa. Detta inkluderar både fysisk och psykosocial häsa och säkerhet. Förhindra diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier bland både personal och medlemmar. Främja välbefinnande genom att uppmuntra och stödja anställda i sin arbetsroll sat medlemmar/gäster vid spel eller skidåkning.

Hållbarhetsarbetet skall följas upp och diskuteras av styrelserna och i ledningsgruppen årligen. Hållbarhetsfrågor ska finnas som en punkt på agendan vid varje strylese- och ledningsgruppsmöte.

 

 Miljöarbetet skall följas upp årligen och diskuteras av styrelserna för Vreta Klosters Golfklubb och Vreta Kloster Golf AB.