LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR
FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB 2024

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och Tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Dessa finns anslagna på tavlan som finns på gaveln på golfbilsskjulet samt finns publicerade på klubbens hemsida. Reglerna gäller för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

a) Out of bounds definieras av vitmarkerade pinnar.

 

2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Lättnad från elektriskt gränsstaket

Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstaketet på 18-hålsbanans hål 5, 6, 12 och 15 och på Pay-and-Play-banans hål 7 och 8, får spelaren ta lättnad utan plikt enligt förfarandet i Regel 16.1, men baserat på denna referenspunkt:

  • punkten som är två klubblängder från staketet och på samma avstånd från hålet till punkten för den ursprungliga bollen.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

b) Lättnad för häckplantering runt tee på hål 1

Området definierat av blå pinnar med grön topp runt den planterade häcken vid tee på hål 1 (vänster om green på hål 18) är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.

c) Bollen träffar kraftledning

Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffat en kraftledning under spel på Pay-and-Play-banan måste spelaren spela om slaget genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från platsen där det senaste slaget slogs (se Regel 14.6).

Om spelaren spelar om slaget, men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 14.7.

Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats.

d) Lättnad på motsatta sidan av rött pliktområde (markerat med röd pinne med vit topp)

Om en spelares boll är i ett pliktområde, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i ett pliktområde även om den inte hittas, får spelaren ta lättnad genom att använda ett av alternativen i Regel 17.1d
Eller, om bollen senast skar kanten av det röda pliktområdet vid dammen på hål 5 som ett extra lättnadsalternativ med ett slags plikt, får spelaren droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet. 

  • Referenspunkt: Den uppskattade punkten på motsatta kanten av pliktområdet som är lika långt från hålet som den uppskattade punkten där den ursprungliga bollen senast skar gränsen till det röda pliktområdet på ett sådant sätt att en rak linje mellan dessa två uppskattade punkter inte korsar utanför pliktområdet. 
  • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: Två klubblängder, men med dessa begränsningar: 
  • Begränsningar av lättnadsområdets läge:

- Får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och 

- Får vara i varje område på banan utom samma pliktområde men 

- Om fler än ett område på banan ligger inom två klubblängder från referenspunkten, måste bollen bli liggande i lättnadsområdet i samma område på banan som bollen först vidrörde när den droppades i lättnadsområdet.

Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

Anm: De röda pinnarna med vit topp på hål 5 står parvis på var sida om pliktområdet, på samma avstånd från mitten av green, för att underlätta att uppskatta referenspunkten på motsatta sidan av pliktområdet.

 

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. 

5. Dräneringar täckta av sand, singel, grovt grus eller småsten är mark under arbete.

6. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.

7. Jordfasta stenar, berg i dagen och rötter i dagen, på varje del av spelfältet, inklusive stigar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre, är mark under arbete.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

 

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

6. Scorekortsansvar

1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).
Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.


 

TÄVLINGSVILLKOR

Tävlingsvillkor gällande deltagande, tävlingsformat som inte anges nedan samt eventuellt övriga tävlingsvillkor anges i specifika tävlingsvillkor för respektive tävling. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat angetts för en enskild tävling.

 

7. Anmälan till tävling

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 12.00 tre dagar före tävlingen. Anmälan görs i Min Golf. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Återbud efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken Kapitel 8.3.6. 
Ansvarig tävlingsledare har rätt att sätta in en eller flera nya spelare för att fylla upp bollarna. För övrigt tas inga efteranmälningar emot.

 

8. Tävlingsgreenfee

Tävlingsgreenfee är 300 kr för seniorer, 150 kr för juniorer alla dagar, om inget annat anges i tävlingsinbjudan.

Innehavare av VIP-kort erlägger 300 kr för greenfee vid tävling på fredagar, lördagar och helgdagar, övriga dagar fritt. För greenfee-checkar motsvarar värdet tävlingsgreenfee.

 

9. Handicapklasser

Startfältet delas in i två eller tre handicapklasser med lika många deltagare (beräknat på exakt handicap från plushandicap till HCP 54) om inte annat anges i tävlingsvillkoren för tävlingen.

Vid färre än 5 deltagare eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller ställas in.

 

10. Tee i klubbtävlingar 

I klubbens tävlingar spelar herrar från tee 57 och damer från tee 48, om inget annat anges i villkor för en tävling. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12 och herrar från och med det år de fyller 75, eller med sjukintyg, kan välja att spela från tee 48. Flickor till och med det år de fyller 12 och damer från och med det år de fyller 70, eller med sjukintyg, kan välja att spela från tee 37. Regel 6.1b
Tee ska i så fall väljas vid anmälan eller innan lottningen är gjord.

 

11. Områden där övning är tillåten 

På aktuell tävlingsbana gäller Regel 5.2.

Övrigt övningsspel på tävlingsdagar, före eller mellan tävlingsronder, är tillåtet på den del av banan som inte är aktuell tävlingsbana. 

Plikt för första regelbrottet: allmän plikt (tillämpas på spelarens första hål)

Plikt för andra regelbrottet: diskvalifikation.

 

12. Paus 

Under en fastställd rond är det tillåtet att ta en kort paus vid klubbhuset. Grupp som är mer än 10 minuter efter gruppen framför bör inte ta paus.

 

13. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspeltävlingar med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand enligt den matematiska metoden och i tredje hand genom lottning. I slagspeltävlingar utan handicap görs särskiljning för seger i första hand genom särspel hål för hål och i andra hand enligt den matematiska metoden.

 

14. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas till tävlingsledningen vid ”scoring area” eller på annan av tävlingsledningen anvisad del av klubbhusområdet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat ”scoring area”.

 

15. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. Undantag för KM där endast medaljer delas ut.

 

16. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 


Beslutade av Vreta Kloster GK:s styrelse 2024-03-11